Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu

Zaškrtnutím príslušného zaškrtávajúceho políčka dobrovoľne a informovane súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov súlade s čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie ochrane údajov), v rozsahu, v akom ste ich vyplnili v registračnom formulári, a to konkrétne: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail prevádzkovateľovi spoločnosti
Asociácia nemocníc Slovenska, so sídlom Kollárova 2 03659 Martin, IČO:
30228182, zapísaná v Registrovom úrade MV SR, registračné číslo: VVS/1-900/90-3703 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). 

Tento súhlas poskytujete Prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov za účelom zasielania marketingových informácií, tzv. „newsletters“, ako aj oznámení ohľadom produktov a obchodných činností Prevádzkovateľa a s Prevádzkovateľom spriaznených spoločností/osôb. Zároveň vyhlasujete, že tento súhlas udeľujete slobodne a vážne, jeho obsahu ste porozumeli, čo ste prejavili jeho zakliknutím. 

Tento súhlas poskytujete na dobu 3 rokov, pričom udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie tohto súhlasu je možné uskutočniť písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na info@pomozsvojejnemocnici.sk
Právnym základom spracúvania je súhlas prejavený zaškrtnutím príslušného zaškrtávajúceho políčka. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej podobe. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov Prevádzkovateľom sú uvedené v Podmienkach spracúvania osobných údajov zverejnených na webovej stránke pomozsvojejnemocnici.sk.

Politika spracúvania a ochrany osobných údajov

spoločnosti Asociácia nemocníc Slovenska

(aktualizovaná ku dňu 15.4 2021)

Táto politika ochrany Osobných údajov definuje zásady spracúvania Osobných údajov spoločnosťou Asociácia nemocníc Slovenska, so sídlom Kollárova 2 03659 Martin, Slovenská republika, IČO: 30228182, zapísanej v v Registrovom úrade MV SR, registračné číslo: VVS/1-900/90-3703 (ďalej ako „Spoločnosť“), s cieľom vytvoriť účinnú a konzistentnú politiku ochrany Osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov.

 1. Všeobecný úvod

Táto politika spracúvania a ochrany Osobných údajov („Politika“) reflektuje príslušnú európsku legislatívu t.j. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a legislatívu Slovenskej republiky, najmä Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“) ako aj podzákonné normy. Jej cieľom je upraviť spôsob práce s Osobnými údajmi v rámci Spoločnosti.

Spoločnosť si je vedomá, že ochrana Osobných údajov závisí od konkrétnych právomocí v oblasti spracúvania Osobných údajov, ako aj od každodenného konania oprávnených osôb, resp. všetkých strán, ktoré sa podieľajú na podnikateľských aktivitách Spoločnosti. Ochrana Osobných údajov, ako druhu informačných aktív požívajúceho špecifickú úpravu a ochranu v zmysle Zákona, spadá do širšieho rámca ochrany informačných aktív. Dodržiavanie zásad a pravidiel tejto Politiky má prispieť k šíreniu pozitívnej kultúry v oblasti práce s Osobnými údajmi a dopomôcť k celkovej úrovni bezpečnosti a ochrany Osobných údajov v Spoločnosti. Presadzovanie zásad uvedených v tejto Politike je súčasťou trvalého a cieľavedomého procesu pokrývajúceho viaceré úrovne, t.j. metodickú, výkonnú a kontrolnú.

Spoločnosť ako Prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia a Zákona, na čele so štatutárnym orgánom, zodpovedá za celkový dohľad nad systémom ochrany a spracúvania Osobných údajov v rámci Spoločnosti, pričom ide predovšetkým o prijímanie a schvaľovanie vhodných technických a organizačných opatrení zodpovedajúcich spôsobu spracúvania Osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných Osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť spracúvania Osobných údajov.

Na účely tejto Politiky sa Spoločnosť považuje za Prevádzkovateľa.

 1. Definície použitých pojmov

Pojmy používané v texte tejto Politiky majú význam v zmysle definícií nižšie:

 • Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej sa Osobné údaje týkajú;
 • Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51 Nariadenia. Pričom v Slovenskej republike sa za dozorný orgán považuje Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;
 • Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných Osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti; 
 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorá je v každom prípade Dotknutou osobou. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; 
 • Prevádzkovateľ je Spoločnosť ako právnická osoba, ktorá určí účely a prostriedky spracúvania Osobných údajov;
 • Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa Osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať Osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa nepovažujú za Príjemcov; 
 • Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania Osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto Osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov Dotknutej osoby súvisiacich výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom; 
 • Pseudonymizácia je spracúvanie Osobných údajov takým spôsobom, aby Osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej Dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na nich technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby Osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;
 • Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovateľom môže byť na základe osobitnej dohody s Prevádzkovateľom aj ktorýkoľvek z Partnerov, ako aj osoby, ktoré Spoločnosti poskytujú služby na základe osobitného zmluvného vzťahu; 
 • Súhlas Dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle Dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním Osobných údajov, ktoré sa jej týka;
 • Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore;
 • Webstránka Spoločnosti znamená internetovú stránku Spoločnosti www.pomozsvojejnemocnici.sk;
 • Zmluvou sa rozumie najmä, nie však výlučne akákoľvek zmluva, ktorú Spoločnosť uzatvorila s akoukoľvek právnickou, alebo fyzickou osobu a z ktorej Spoločnosti vyplývajú určité práva a povinnosti.
 1. Stratégia riadenia procesov v rámci spracúvania Osobných údajov a Zásady spracúvania Osobných údajov

Systém sledovania, riadenia a kontroly činností v rámci spracúvania Osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou systému efektívneho riadenia a fungovania Spoločnosti ako takej.

Stratégia ochrany Osobných údajov v Spoločnosti je postavená na Zásadách spracúvania Osobných údajov, vymedzených prostredím Spoločnosti a jej každodenného života a činností pri spracovateľských operáciách s Osobnými údajmi. Zásady spracúvania Osobných údajov zaznamenané v tejto Politike smerujú rovnako aj k usmerňovaniu a celkovému budovaniu povedomia v oblasti spracúvania Osobných údajov medzi predstaviteľmi a zástupcami Spoločnosti. Táto Politika smeruje aj k zabezpečeniu a udržiavaniu integrity a ochrany Osobných údajov v rámci Spoločnosti.

V súvislosti s možnými legislatívnymi zmenami v oblasti ochrany Osobných údajov, ako aj možnými zmenami technických noriem Spoločnosť zabezpečuje neustále sledovanie príslušnej regulácie, ako aj vyhodnocovanie potenciálneho nesúladu Politiky s vyššie spomenutou reguláciou.

Pre komplexné a detailné plnenie povinností Spoločnosti ako Prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a zo Zákona, boli v Spoločnosti definované hlavné zásady pri spracúvaní Osobných údajov („Zásady spracúvania Osobných údajov“). Ide o nasledovné Zásady spracúvania Osobných údajov:

 • Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť: Spracúvanie Osobných údajov je zákonné a transparentné vo vzťahu k Dotknutej osobe;
 • Obmedzenie účelu: Osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi;
 • Minimalizácia údajov: Spracúvané Osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 • Správnosť: Osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované, pričom sa musia prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že Osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, sa bezodkladne vymažú alebo opravia;
 • Minimalizácia uchovávania: Osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu Dotknutej osoby najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa Osobné údaje spracúvajú;
 • Integrita a dôvernosť: Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť Osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení. Prístup k Osobným údajom majú v rámci Spoločnosti iba predstavitelia a zástupcovia, ktorí ho v rámci svojho pracovného zaradenia nevyhnutne potrebujú;
 • Zodpovednosť: Spoločnosť ako Prevádzkovateľ zodpovedá za súlad s uvedenými Zásadami spracúvania Osobných údajov v Spoločnosti.
 1. Rozsah spracúvaných Osobných údajov

Spoločnosť spracúva len tie Osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje predovšetkým za účelom plnenia Zmluvy, ako aj pre plnenie svojich zákonných a zmluvných povinností a pre ochranu svojich oprávnených záujmov.

Spoločnosť dbá na to, aby o Dotknutej osobe spracúvala len taký rozsah Osobných údajov, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie účelu príslušného spracúvania.

Túto zásadu minimalizácie spracúvania Osobných údajov uplatňuje Spoločnosť aj v súvislosti s Osobnými údajmi, ktoré sú Spoločnosti poskytnuté na základe Súhlasu Dotknutej osoby.

Medzi spracúvané Osobné údaje Dotknutých osôb môžu patriť predovšetkým (nie však výlučne) nasledujúce kategórie Osobných údajov:

 • identifikačné údaje ako napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, fotografia z dokladu totožnosti;
 • kontaktné údaje ako napríklad adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo;
 • kópie vyhotovených dokladov vrátane dokladov totožnosti;
 • údaje súvisiace s používaním Webstránky Spoločnosti (napr. súbory cookies);
 • údaje súvisiace so sledovaním marketingových kanálov Spoločnosti;

Individuálny výpočet kategórií Osobných údajov pre jednotlivú Dotknutú osobu je vždy len podmnožinou uvedeného zoznamu.

Pokiaľ sa na spracúvanie niektorých kategórií Osobných údajov vyžaduje Súhlas Dotknutej osoby, Dotknutá osoba je na túto skutočnosť upozornená a v predmetnom Súhlase Dotknutej osoby musia byť uvedené všetky Osobné údaje, ktoré sa budú spracúvať na základe takéhoto Súhlasu Dotknutej osoby, vrátane účelu na aký budú tieto Osobné údaje spracúvané.

 1. Zdroje získavania Osobných údajov

Vo väčšine prípadov spracúva Spoločnosť Osobné údaje, ktoré sú jej poskytnuté v súvislosti s plnením Zmluvy, alebo priamo zo strany Dotknutých osôb.

Osobné údaje Dotknutých osôb môžu byť získavané aj z verejne dostupných zdrojov, ktoré boli zverejnené v súlade so príslušnými platnými právnymi predpismi.

 1. Účely spracúvania Osobných údajov a právne základy spracúvania Osobných údajov

Je v záujme Spoločnosti spracúvať Osobné údaje Dotknutých osôb iba na konkrétny a aktuálny účel. Spoločnosť primárne spracúva Osobné údaje, pretože je to potrebné za účelom plnenia Zmluvy.

Spoločnosť taktiež spracúva určité Osobné údaje Dotknutých osôb, nakoľko toto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré Spoločnosť sleduje ako Prevádzkovateľ. Súhlas Dotknutých osôb so spracúvaním Osobných údajov vyžaduje Spoločnosť v adekvátnych prípadoch, ak si to povaha spracúvania Osobných údajov vyžaduje.

 1. Zmluvné vzťahy

Účelom spracúvania Osobných údajov je uzatváranie a plnenie predmetu Zmluvy.

Právnym základom spracúvania je plnenie Zmluvy, ako aj oprávnené záujmy Spoločnosti ako Prevádzkovateľa, ktorými sleduje účinnú komunikáciu s Dotknutými osobami. Súhlas so spracúvaním Osobných údajov sa v tomto prípade nevyžaduje. Poskytnutie Osobných údajov Dotknutej osoby je zákonnou, resp. zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia Spoločnosť nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy, resp. nemôže dôjsť k  plneniu Zmluvy. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje Osobné údaje, resp. v zmysle Nariadenia a Zákona strpieť poskytnutie svojich Osobných údajov, pričom v prípade neposkytnutia Osobných údajov Spoločnosť nedokáže účinne komunikovať s druhou zmluvnou stranou resp. s Dotknutými osobami.

 1. Oprávnené záujmy Spoločnosti

Účelom spracúvania Osobných údajov sú oprávnené záujmy Spoločnosti.

Medzi oprávnené záujmy Spoločnosti patria:

 • ochrana bezpečnosti a záujmov Dotknutých osôb;
 • ochrana majetku Spoločnosti;
 • obozretné podnikanie Spoločnosti;
 • propagácia tovarov, služieb, dobrého mena a povesti Spoločnosti.

Právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy Spoločnosti, ktoré však nesmú prevažovať nad záujmami, alebo základnými právami Dotknutých osôb. Súhlas so spracúvaním Osobných údajov sa v tomto prípade nevyžaduje.

 1. Plnenie zákonných povinností

Účelom spracúvania Osobných údajov je plnenie zákonných povinností, ktoré Spoločnosti ukladajú, alebo môžu ukladať príslušné právne predpisy, alebo iná legislatíva.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností Spoločnosti, ktoré jej vyplývajú, alebo môžu vyplývať z príslušných právnych predpisov, alebo inej legislatívy. Súhlas so spracúvaním Osobných údajov sa v tomto prípade nevyžaduje.

 1. Priamy marketing – prieskum trhu a zasielanie všeobecných obchodných informácií

Účelom spracúvania Osobných údajov je realizácia priameho marketingu, teda prieskumu trhu a zasielanie obchodných oznámení a to všetkými prostriedkami, vrátane elektronických prostriedkov komunikácie. Prieskum trhu zahŕňa vyhodnotenie aktivít Spoločnosti v súvislosti s prevádzkou Webstránky Spoločnosti, údaje o využití zaslaných obchodných oznámení a následné výstupy.

Právnym základom spracúvania je Súhlas Dotknutej osoby. Za účelom voľby pre Dotknuté osoby, môže byť vykonaná segmentácia na základe zistených údajov (napr. podľa veku, oblasti záujmu, zistených preferencií apod.). Toto spracovanie je voliteľné a pre Dotknuté osoby dobrovoľné a môže byť kedykoľvek na žiadosť Dotknutej osoby ukončené.

 1. Súdne spory a iné právne konania

Účelom spracúvania Osobných údajov je vedenie evidencie a vybavovanie súdnych sporov a iných právnych konaní, ktorými Spoločnosť sleduje najmä preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.

Právnym základom spracúvania Osobných údajov sú oprávnené záujmy Spoločnosti ako Prevádzkovateľa, ktorými sleduje preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov. Súhlas so spracúvaním Osobných údajov sa v tomto prípade nevyžaduje.

 1. Evidencia poštovej komunikácie

Účelom spracúvania Osobných údajov je vedenie evidencie doručenej a odoslanej pošty. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Spoločnosti ako Prevádzkovateľa, ktorým sleduje prvotnú a generálnu evidenciu pošty za účelom vedenia jej prehľadného zoznamu za predpokladu dodržania zásady minimalizácie. Súhlas so spracúvaním Osobných údajov sa nevyžaduje. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje Osobné údaje, v opačnom prípade nemôže dôjsť k plnohodnotnej poštovej komunikácii a jej evidencii. Osobné údaje Dotknutej osoby nie sú poskytované iným Príjemcom.

 1. Správa registratúry

Účelom spracúvania Osobných údajov je riadne vedenie a správa registratúry. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. iných súvisiacich osobitných právnych predpisov. Súhlas so spracúvaním Osobných údajov sa v tomto prípade nevyžaduje. Poskytnutie Osobných údajov Dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia Spoločnosť nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy. 

 1. Príjemcovia Osobných údajov

Osobné údaje Dotknutých osôb Spoločnosť spracúva prostredníctvom svojich odborne vyškolených zamestnancov, osôb s ktorými Spoločnosť spolupracuje na základe iného zmluvného vzťahu, alebo prostredníctvom externých poskytovateľov služieb. 

Osobné údaje Dotknutých osôb môžu byť okrem Spoločnosti spracúvané aj Príjemcami, resp. kategóriami Príjemcov, medzi ktorých možno zahrnúť najmä:

 • zmluvní partneri Spoločnosti, ktorí pre Spoločnosť poskytujú administratívne služby a iné súvisiace činnosti na základe osobitného zmluvného vzťahu;
 • spoločnosti zabezpečujúce mzdové a finančné účtovníctvo;
 • spoločnosti zabezpečujúce agendu ochrany duševného vlastníctva a vykonávanie právnych previerok (Due Diligence) Spoločnosti;
 • investorov a poradcov Spoločnosti;
 • poskytovateľov IT služieb, alebo spoločnosti zabezpečujúce bezpečnosť v rámci priestorov Spoločnosti. 

V prípade, ak sú Osobné údaje Dotknutých osôb spracúvané zmluvným partnerom Spoločnosti, v  mene a na účet Spoločnosti, Spoločnosť s takýmto zmluvným partnerom uzatvorila zmluvu o spracovaní Osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany Osobných údajov, pričom takýto zmluvný partner je oprávnený spracúvať Osobné údaje výlučne na základe zdokumentovaných pokynov Spoločnosti a on ako aj jeho zamestnanci sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom Dotknutých osôb.

 1. Bezpečnosť spracúvania Osobných údajov

Spoločnosť v záujme ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek Nariadenia a Zákona. Spoločnosť kladie dôraz na bezpečnosť spracúvania Osobných údajov a vynakladá permanentné úsilie na to, aby sa zamedzilo bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli viesť k riziku pre práva a slobody Dotknutých osôb. Bezpečnosť spracúvania Osobných údajov je pravidelne posudzovaná so zreteľom na najnovšie poznatky a charakter spracúvania Osobných údajov.

Všetky Osobné údaje, ktoré od Dotknutej osoby Spoločnosť získava, sú spracúvané s vysokou úrovňou organizačného a technologického zabezpečenia. Spoločnosť pravidelne posudzuje a podľa možností aplikuje primerané záruky pre bezpečnosť Osobných údajov, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo Pseudonymizáciu.

Súlad spracúvania Osobných údajov Spoločnosťou s Nariadením a Zákonom, ako aj s ostatnými aplikovateľnými právnymi predpismi Európskej únie a s internými pravidlami Spoločnosti monitorujú príslušné osoby poverené Spoločnosťou ako Prevádzkovateľom výkonom dohľadu nad ochranou Osobných údajov.

 1. Práva Dotknutých osôb

Pre Spoločnosť je dôležité, aby každá Dotknutá osoba mala kontrolu nad svojimi Osobnými údajmi a aby Osobné údaje každej Dotknutej osoby boli spracúvané zákonne.

Je v záujme Spoločnosti umožniť tej ktorej Dotknutej osobe čo možno najjednoduchší výkon jej práv v súvislosti s ochranu jej Osobných údajov. V prípade, ak chce Dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, ktoré jej priznáva Nariadenie a Zákon, môže tak urobiť elektronicky na e‐mailovú adresu info@pomozsvojejnemocnici.sk, poštou zaslaním písomného dopytu na adresu: Asociácia nemocníc Slovenska, so sídlom Kollárova 2 03659 Martin, Slovenská republika, , alebo aj osobne v sídle Spoločnosti so žiadosťou o stretnutie s osobou poverenou vybavovaním agendy ochrany Osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo žiadať od Spoločnosti prístup k svojim Osobným údajom. Dotknutá osoba má právo na opravu, vymazanie alebo Obmedzenie spracúvania Osobných údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu Osobných údajov a právo na ich prenosnosť. Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť Dozornému orgánu.

Spoločnosť bez zbytočného odkladu poskytne Dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti Dotknutej osoby podľa tohto článku Politiky, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Spoločnosť informuje o každom takomto predĺžení Dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Ak Spoločnosť neprijme opatrenia na základe žiadosti Dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje Dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť Dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

 1. Právo Dotknutej osoby na prístup k Osobným údajom

Dotknutá osoba má právo od Spoločnosti získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Osobné údaje, ktoré sa Dotknutej osoby týkajú. Ak sa takéto údaje o nej spracúvajú, má právo k nim získať prístup. Rovnako má Dotknutá osoba v tejto súvislosti právo získať informácie o účeloch spracúvania Osobných údajov, kategóriách dotknutých Osobných údajov, Príjemcoch alebo kategóriách Príjemcov, predpokladanej dobe uchovávania Osobných údajov, existencii práv Dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Osobných údajov, informácie o zdroji získania Osobných údajov, ak tieto neboli získané od Dotknutej osoby, či existencii automatizovaného rozhodovania vrátane Profilovania.

Informácie o spracúvaní Osobných údajov sú primerane dopĺňané a aktualizované pri každej zmene skutočností uvedených vyššie.

 1. Právo Dotknutej osoby na opravu Osobných údajov

Spoločnosť má záujem o Dotknutej osobe spracúvať iba aktuálne a presné Osobné údaje. V tejto súvislosti má Dotknutá osoba právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne Osobné údaje o Dotknutej osobe spracúvané, alebo doplnila neúplné Osobné údaje. V tejto súvislosti je Dotknutá osoba pri každom kontakte primerane informovaná o práve na opravu a vyzývaná na jeho aktívne využívanie. 

 1. Právo Dotknutej osoby na vymazanie Osobných údajov

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť bezodkladné vymazanie Osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, spracúvaných Spoločnosťou, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa Osobné údaje spracúvajú;
 3. Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu Osobných údajov;
 4. Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
 5. Osobné údaje musia byť vymazané aby sa splnila zákonná povinnosť;

Spoločnosť je v súvislosti s naplnením povinností súvisiacich s právom Dotknutej osoby na výmaz schopná identifikovať relevantné Osobné údaje v rámci svojich systémov a zabezpečiť ich následný výmaz tak, aby boli naplnené požiadavky Nariadenia a Zákona.

K výmazu Osobných údajov Dotknutej osoby však nedôjde, ak je spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie zákonnej povinnosti;
 3. na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej Spoločnosti;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely;
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti.

Ak dôjde k výmazu Osobných údajov, je Spoločnosťou primerane informovaný každý Príjemca. 

 1. Právo Dotknutej osoby na Obmedzenie spracúvania Osobných údajov

Dotknutá osoba má právo aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie Osobných údajov o Dotknutej osobe v prípadoch, ak:

 1. Dotknutá osoba napadne správnosť Osobných údajov;
 2. Spracúvanie Osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti ich vymazaniu a žiada namiesto toho obmedzenie ich spracúvania;
 3. Spoločnosť už nepotrebuje Osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu Osobných údajov. Spoločnosť v tomto prípade obmedzí spracúvanie Osobných údajov až do ukončenia testu proporcionality, t. j. do overenia, či oprávnené dôvody na strane Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Ak dôjde k Obmedzeniu spracúvania Osobných údajov je Spoločnosťou primerane informovaný každý Príjemca. 

Metódy na Obmedzenie spracúvania Osobných údajov môžu v závislosti od konkrétnej situácie okrem iného zahŕňať dočasné presunutie vybraných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenie prístupu používateľov k vybraným Osobným údajom alebo dočasné odstránenie zverejnených údajov z platformy Webstránky Spoločnosti. Ďalšie spracúvanie Osobných údajov by malo byť zabezpečené takým spôsobom, aby Osobné údaje neboli predmetom ďalších spracovateľských operácií a nebolo možné ich meniť.

 1. Právo Dotknutej osoby na prenosnosť Osobných údajov

Ak sa spracúvanie Osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a právnym základom spracúvania Osobných údajov je Súhlas Dotknutej osoby alebo plnenie Zmluvy, má Dotknutá osoba právo získať Osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi. V prípade záujmu Dotknutej osoby a pokiaľ to je technicky možné, Spoločnosť prenesie príslušné Osobné údaje priamo k inému Prevádzkovateľovi.

 1. Právo Dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu Osobných údajov a automatizované individuálne rozhodovanie

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Spoločnosti, alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, a ktoré sa jej týka. Dotknutá osoba má rovnako právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Osobných údajov na účely priameho marketingu. V súvislosti so spracúvaním Osobných údajov podľa prvej a druhej vety môže Dotknutá osoba rovnako namietať aj proti Profilovaniu založenému na takomto spracúvaní.

Spoločnosť nebude, v prípade využitia práva namietať, Osobné údaje Dotknutej osoby ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie Osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie Spoločnosti, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane Profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 1. Právo Dotknutej osoby podať sťažnosť Dozornému orgánu

Ak má Dotknutá osoba podozrenie, že Spoločnosť spracúva Osobné údaje nezákonne, je oprávnená podať sťažnosť Dozornému orgánu. Pre územie Slovenskej republiky je Dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade podania sťažnosti zo strany Dotknutej osoby poskytujú relevantní predstavitelia a zástupcovia Spoločnosti zapojení do spracúvania dotknutých Osobných údajov súčinnosť potrebnú na vybavenie predmetného konania.

 1. Právo na odvolanie Súhlasu Dotknutej osoby

Ak sa spracúvajú Osobné údaje, pre ktoré sa v zmysle Nariadenia a Zákona vyžaduje Súhlas Dotknutej osoby, vyžaduje Spoločnosť za príslušným účelom spracúvania Osobných údajov od Dotknutej osoby súhlas so spracúvaním jej Osobných údajov, ktorý je jasným prejavom vôle a je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu so spracúvaním Osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. V prípade, ak Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov na konkrétny účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 1. Doba uchovávania Osobných údajov

Spoločnosť uchováva Osobné údaje Dotknutých osôb po dobu trvania ich spracúvania, t.j. po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu a účelu ich spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že Spoločnosť spracúva Osobné údaje Dotknutých osôb:

 • po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva Osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;
 • po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov, ak spracúva Osobné údaje z dôvodu plnenia Zmluvy;
 • po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje Spoločnosť, ak je spracúvanie Osobných údajov na tento účel nevyhnutné;
 • po dobu výslovne uvedenú v Súhlase Dotknutej osoby, alebo do jeho odvolania, ak spracúva Osobné údaje na základe Súhlasu Dotknutej osoby.

Za účelom zabezpečenia, aby sa Osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to nevyhnutné, Spoločnosť stanoví lehoty na vymazanie alebo pravidelné preskúmanie Osobných údajov. Osobné údaje je možné spracúvať iba po dobu, pokiaľ pretrváva účel ich spracúvania. Po tejto dobe sa Osobné údaje bezodkladne zlikvidujú v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Osobných údajov, pričom po zániku účelu spracúvania Osobných údajov sú tieto zlikvidované vo všetkých formách, v ktorých boli spracúvané. 

Dotknutá osoba môže Spoločnosti kedykoľvek adresovať žiadosť o uvedenie, ako dlho budú jej Osobné údaje uchovávané zo strany Spoločnosti.

Po uplynutí príslušných dôb uchovávania, je Spoločnosť oprávnená spracúvať Osobné údaje Dotknutej osoby len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.

 1. Prenos Osobných údajov do Tretích krajín

Osobné údaje Dotknutých osôb môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do Tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú ochranu Osobných údajov.

V prípade prípadného prenosu Osobných údajov do Tretích krajín sa Spoločnosť vždy zaväzuje zabezpečiť, aby bola pri prenosoch Osobných údajov do Tretích krajín zabezpečená dostatočná miera ochrany Osobných údajov Dotknutých osôb.

Spoločnosť neprenáša Osobné údaje do Tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu Osobných údajov.

V prípade, že Spoločnosť v budúcnosti bude uskutočňovať prenos Osobných údajov do Tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany, zaväzuje sa postupovať v súlade s Nariadením a Zákonom, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 1. Sprostredkovatelia

Spoločnosť môže na spracúvanie Osobných údajov využívať aj Sprostredkovateľov. V takom prípade sú vzťahy medzi Sprostredkovateľmi a Spoločnosťou upravené prostredníctvom zmluvného vzťahu.

V súvislosti s plnením Zmluvy sú Sprostredkovateľmi najmä osoby, ktoré pre Spoločnosť poskytujú služby na základe osobitného zmluvného vzťahu.

Spoločnosť sa zaväzuje spolupracovať len s takými Sprostredkovateľmi, ktorí sa zmluvne zaviažu, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie Osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa Nariadenia a Zákona a aby sa zabezpečila ochrana práv Dotknutej osoby. 

Sprostredkovateľmi môžu byť okrem Partnerov napríklad aj:

 • poskytovatelia cloudových riešení a služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory funkcionality Webstránky Spoločnosti;
 • zmluvní partneri zabezpečujúci pre Spoločnosť rôzne administratívne služby a iné činnosti;
 • zmluvní partneri zabezpečujúci pre Spoločnosť archivačné služby;
 • spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity a prevádzkovatelia marketingových nástrojov;
 • spoločnosti zabezpečujúce dátovo-analytické aktivity pre štatistické a reporting účely pre potreby Spoločnosti;
 • spoločnosti zabezpečujúce pre Spoločnosť právne, účtovné a daňové poradenstvo;
 1. Automatizované spracúvanie Osobných údajov, individuálne rozhodovanie vrátane Profilovania

V rámci plnenia Zmluvy môže dochádzať aj k automatizovanému spracúvaniu Osobných údajov. Pri automatizovanom spracúvaní Osobných údajov sú používané automatické informačné systémy, napr. software, IT aplikácie a iné podporné systémy. Cieľom automatizovaného spracúvania Osobných údajov je efektívne plnenie Zmluvy.

Spoločnosť v súvislosti so spracúvaním Osobných údajov Dotknutých osôb nevyužíva rozhodovanie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane Profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby alebo ju podobne významne ovplyvňujú. 

 1. Spracúvanie Osobných údajov prostredníctvom cloudových riešení

Spoločnosť využíva aj cloudové riešenia pre internú komunikáciu či komunikáciu s obchodnými partnermi. Za účelom ochrany Osobných údajov zdieľaných v rámci uvedených cloudových riešení používa Spoločnosť najmodernejšie technické a softvérové nástroje na šifrovanie dát tak, aby bola zachovaná ochrana a integrita zdieľaných dát, ktorými môžu byť aj Osobné údaje.

 1. Cookies a Web beacons

Webstránka Spoločnosti využíva tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa na počítači Dotknutej osoby ukladajú do špeciálnej schránky internetového prehliadača. Vďaka ich využívaniu, ktoré je však anonymné, je možné plnohodnotne využívať všetky funkcie Webstránky Spoločnosti. Súbory cookies tak uľahčujú používanie Webstránky Spoločnosti a zlepšujú jej funkcionalitu. Súbory cookies zároveň slúžia na sledovanie správania návštevníkov Webstránky Spoločnosti ako Dotknutých osôb a následné prispôsobenie obsahu rozhrania Webstránky Spoločnosti, zjednodušenie používania jednotlivých podstránok Webstránky Spoločnosti, možnosť prihlasovania, prispôsobenie a obmedzenie reklamných kampaní a podobné funkcionality, ktoré by bez využitia cookies neboli možné. Dotknutá osoba má právo zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači, samozrejme, využívanie súborov cookies zakázať. Ak Dotknutá osoba neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať kompletnú funkcionalitu a všetky možnosti Webstránky Spoločnosti.

Webstránka Spoločnosti môže zároveň obsahovať tzv. web beacons (internetové nástroje, ktoré pomáhajú zisťovať interakcie s Webstránkou Spoločnosti, stanoviť cookies, zistiť počet návštevníkov na Webstránke Spoločnosti, počet otvorených správ z celkového počtu zaslaných a pod.). Web beacons alebo špeciálne zakódované linky môžu byť zapracované do letákov a marketingových e-mailov Spoločnosti za účelom zistenia, či tieto správy boli prečítané a či bolo kliknuté na linky, ktoré tieto správy obsahujú.

IP adresy nie sú v žiadnom prípade poskytované tretím osobám a na ich zabezpečenie používa Spoločnosť všetky potrebné bezpečnostné opatrenia. Dotknutá osoba má právo na informácie o použití jej IP adresy.

 1. Analytika návštevnosti Webstránky Spoločnosti prostredníctvom Google Universal Analytics

Webstránka Spoločnosti využíva resp. môže v budúcnosti využívať službu Google Universal Analytics, t.j. webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Universal Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými v počítači Dotknutých osôb, aby pomohli Webstránke Spoločnosti analyzovať, ako ju návštevníci Webstránky Spoločnosti používajú. Informácie vytvorené súbormi cookies o používaní Webstránky Spoločnosti (vrátane IP adresy Dotknutej osoby) sú spravidla odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch (USA). V prípade aktivácie anonymizovanej IP adresy na Webstránke Spoločnosti však Google IP adresu Dotknutej osoby v členských štátoch Európskej únie alebo ďalších štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Google tieto informácie použije pre vyhodnotenie používania Webstránky Spoločnosti zo strany jeho návštevníkov ako Dotknutých osôb, pre zostavenie reportov o aktivitách na Webstránke Spoločnosti a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním Webstránky Spoločnosti. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná a skrátená servermi Google v USA. Spoločnosť Google nebude IP adresu návštevníkov Webstránky Spoločnosti priraďovať k iným údajom, ktorými spoločnosť Google disponuje. Odmietnuť používanie súborov cookies môžu Dotknuté osoby výberom príslušných nastavení vo svojom internetovom prehliadači. V prípade odmietnutia používania súborov cookies, však nebudú mať Dotknuté osoby možnosť využiť plnú funkcionalitu Webstránky Spoločnosti. Používatelia Webstránky Spoločnosti ako Dotknuté osoby môžu taktiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookies a IP adresy) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na webovej stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany Osobných údajov spoločnosti Google je možné nájsť na webovej stránke https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, alebo na stránke https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Osobných údajov Spoločnosť týmto vyzýva Dotknuté osoby, aby Spoločnosť kontaktovali akoukoľvek formou podľa preferencií tej ktorej Dotknutej osoby. 

Spoločnosť je oprávnená upraviť, doplniť resp. zmeniť túto Politiku, a to najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, aktualizácie účelov a prostriedkov spracúvania Osobných údajov a podobne. Spoločnosť prípadnou zmenou tejto Politiky neobmedzí práva Dotknutých osôb, ktoré vyplývajú z Nariadenia, alebo zo Zákona. Ak dôjde k úpravám Politiky, Spoločnosť o tom Dotknuté osoby vhodným spôsobom upovedomí, zverejnením predmetných zmien na Webstránke Spoločnosti.